Do 20 czerwca 2017 r. przyjmowane są zgłoszenia do nowego składu Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin. 19 sierpnia 2017 r. z kolei upływa obecna kadencja Komisji powołanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 j.t.).

Wobec tego zgodnie z przepisami art. 13 ustawy o środkach ochrony roślin powołana zostanie na nową kadencję Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin, która na podstawie przepisów ustawy pełnić będzie funkcję organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesyłać na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

Do zadań Komisji należy opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności wydawania opinii w zakresie oceny lub uwag.

Komisja składać się będzie z siedmiu członków:

 1. jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw rolnictwa;
 2. jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw środowiska;
 3. jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw zdrowia;
 4. jednego przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych;
 5. jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ekologia;
 6. jednego przedstawiciela związków zawodowych rolników;
 7. jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest pszczelarstwo.

Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 5 ustawy o środkach ochrony roślin, przedstawicieli organizacji o których mowa w w/w pkt 5-7 powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa spośród kandydatów zgłoszonych odpowiednio przez związki zawodowe rolników oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ekologia albo pszczelarstwo.

Wobec powyższego związki zawodowe rolników i organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ekologia lub pszczelarstwo mogą zgłaszać kandydatów na członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin, spełniających wymagania określone w art. 13 ust. 6 ustawy o środkach ochrony roślin, tj.:

 • nie pozostających w takim stosunku prawnym lub faktycznym z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin lub podmiotami posiadającymi pozwolenia na handel równoległy, który może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie ich opinii;
 • nie biorących udziału w opracowywaniu oceny lub uwag;
 • którzy będą utrzymywali w tajemnicy wszelkie informacje, wyniki badań i dane związane z opiniowanymi sprawami.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata na członka Komisji o spełnianiu powyższych wymagań, opatrzone własnoręcznym podpisem.

Jednocześnie biorąc pod uwagę specyfikę pracy Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin oraz procesu rejestracji środków ochrony roślin pożądane jest, aby zgłaszani kandydaci spełniali następujące wymagania dodatkowe:

 • posiadali co najmniej tytuł naukowy doktora (wskazanie dorobku naukowego);
 • wykazywali znajomość problematyki produkcji rolniczej, w tym zasad rejestracji i stosowania środków ochrony roślin;
 • posiadali znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizowanie dokumentacji technicznej z zakresu właściwości fizykochemicznych lub metod analitycznych lub toksykologii lub pozostałości lub losu i zachowania w środowisku lub ekotoksykologii lub skuteczności działania środków ochrony roślin.

 

Artykuł pochodzi ze strony MRIRW.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.