OBOWIĄZKOWE PRAKTYKI DLA GOSPODARSTW ROLNYCH W ZALEŻNOŚĆI OD POWIERZCHNI INTENSYWNOŚCI I SKALI PRODUKCJI OD 1 STYCZNIA 2019 r.

Tabela 1. OBOWIĄZKOWE PRAKTYKI DLA GOSPODARSTW ROLNYCH >>

Wybrane praktyki i zalecenia z programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu:

Zabrania się stosowania nawozów na glebach zamarzniętych powierzchniowo, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem.

 

WARUNKI ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA NAWOZÓW W POBLIŻU WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Tabela 2. Odległości, w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód powierzchniowych >>

 

OKRESY NAWOŻENIA

1. Na gruntach rolnych nawozy stosuje się w terminach określonych w tabeli 3.

Tabela 3. Terminy stosowania nawozów >>

 

EWIDENCJA ZABIEGÓW AGROTECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAWOŻENIEM AZOTU

Prowadzenie ewidencji dotyczy wszystkich gospodarstw rolnych o powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujących zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego. Ewidencję prowadzi się w formie papierowej, w formie zapisów własnych, arkuszy lub w postaci elektronicznej oraz przechowuje w gospodarstwie przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia.

Tabela 4. Ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem >>

 

Aplikacje do sporządzenia planu nawożenia azotem oraz obliczenia maksymalnych dawek azotu

Aplikacje >>

 

NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE

● Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego

● Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710)

● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. poz. 1339)

Ewidencja Stosowania Nawozów Azotowych / Broszura PDF>>

 

 

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.