Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz z Lubelską Izbą Rolniczą organizuje 9-dniowe kolonie letnie wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 1 stycznia 2006 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Bryza Morska” ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec w terminie 5-13 lipca 2022 r. Wypoczynek letni w formie kolonii w 2022 r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubelską Izbą Rolniczą w formie kolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2022 roku został dofinansowany ze środków Fundusz Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

 UWAGA NABÓR WSTRZYMANY - BRAK MIEJSC

REALIZAJCA BONU TURYSTYCZNEGO NIE JEST MOŻLIWA

Kolonie odbędą się w dniach 5 lipca - 13 lipca 2022 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Bryza Morska", ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700,00 (siedemset złotych) i należy jej dokonać na rachunek bankowy Krajowej Rady Izby Rolniczej, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa, numer konta: BNP PARIBAS 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710, z dopiskiem w tytule wpłaty:

Cele statutowe, (imię i nazwisko dziecka), 5-13 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące kolonii letnich znajdą Państwo w załączeniu.

Dowód wpłaty oraz wszystkie dokumenty (wraz z zaświadczeniem z KRUS-U potwierdzającym ubezpieczenie rodzica/opiekuna prawnego/ należy wypełnić i wysłać pocztą listem priorytetowym lub dostarczyć osobiście do biura Lubelskiej Izby Rolniczej: ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin

do dnia 10 czerwca 2022 r. /piątek/ do godz. 15.00

Prosimy o kontakt z biurem LIR: Sekretariat tel. 81 443 60 70 / Monika Chaberska tel. 533 312 810

„Wypoczynek letni w formie kolonii w 2022 r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubelską Izbą Rolniczą w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2022 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 950,00 zł na każdego uczestnika”.

Kolonie letnie - pliki do pobrania

 

Warunki, zakwalifikowania na kolonie, które należy spełnić:

1. Dziecko urodzone od 1 stycznia 2006 r.

2. Przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS-ie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno–rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) - lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS-u tzn. pobiera rentę lub emeryturę w okresie w jakim organizowany jest wypoczynek letni (kolonie),

3. Dokonać wpłaty w wysokości 700,00 (siedemset złotych) - za jedno dziecko z rodziny rolniczej na rachunek bankowy:

Odbiorca: Krajowa Rada Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa

Numer konta: BNP PARIBAS 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710

W tytule wpłaty należy wpisać: Cele statutowe, (imię i nazwisko dziecka), 5-13 lipca 2022 r.

- dołączyć w/w dowód wpłaty (oryginał),

4. Dołączyć zaświadczenie z KRUS-u potwierdzające ubezpieczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka (wzór zaświadczenia – załącznik nr 1) – zaświadczenie musi być wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów

5. Dołączyć kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku (wypełnioną i podpisaną – dokument składa się z 2 stron) z wpisanymi szczepieniami z książeczki zdrowia lub dołączoną kopią karty szczepień z książeczki zdrowia dziecka (wzór karty – załącznik nr 2),

6. Dołączyć klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (podpisaną – dokument składa się z 1 strony – załącznik nr 3),

7. Dołączyć regulamin uczestnictwa w kolonii (podpisany przez rodzica i dziecko – dokument składa się z 2 stron – załącznik nr 4),

8. Dołączyć ankietę kwalifikacyjną (wypełniona i podpisaną – dokument składa się z 2 stron - załącznik nr 5)

9. Dołączyć oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka (wypełnione i podpisane z datą 05.07.2022 r. – dokument składa się z 1 strony – załącznik nr 6)

UWAGA: wszystkie dokumenty podpisuje (czytelnie) rodzic/opiekun prawny dziecka, na którego jest wystawione zaświadczenie z KRUS-u. Na zaświadczeniu musi się znaleźć pełen adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, poczta), a jeśli rodzic/opiekun prawny dziecka pobiera rentę – na zaświadczeniu musi się znaleźć informacja czy jest to renta stała, czy czasowa. Jeśli czasowa to na jaki okres została przyznana (od – do).

 

UWAGA: w przypadku rozbieżności tj.:

- jeśli dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu,

- jeśli dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt,

- jeśli adres zamieszkania dziecka jest inny niż adres rodzica/ opiekuna prawnego na zaświadczeniu KRUS-u należy podać dwa adresy (adres musi zawierać ulicę, nr domu/mieszkania, kod pocztowy i pocztę) oraz załączyć wyjaśnienie od rodzica z jakiego powodu jest rozbieżność w adresie zamieszkania,

UWAGA: oświadczenia (wyjaśnienia) te wypełniają tylko i wyłącznie rodzice, w przypadku których:

- widnieje różnica w nazwisku pomiędzy matką/ojcem/opiekunem prawnym, a dzieckiem,

- widnieje różnica w adresie zamieszkania, np. pomiędzy zaświadczeniem KRUS-u, a adresem podanym przez rodzica na karcie kwalifikacyjnej (dot. miejscowości, kodu pocztowego, poczty, ulicy, numeru ulicy, domu, mieszkania).

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje znajdziecie Państwo w załączeniu na stronie internetowej Lubelskiej Izby Rolniczej: https://www.lir.lublin.pl/aktualnosci. Pełną dokumentację (spełniającą warunki pkt. 1-9) w oryginałach prosimy przesłać na adres: Lubelska Izba Rolnicza, ul. Pogodna 50a/2, 20-337 Lublin z dopiskiem „kolonie” lub złożyć osobiście w sekretariacie biura LIR. Tylko kompletna i poprawnie wypełniona dokumentacja w pierwszej kolejności kwalifikuje dziecko na kolonie. Wpłaty należy dokonać odpowiednio wcześniej, tak aby wszystkie dokumenty wraz z dowodem wpłaty dotarły do biura LIR do dnia 10 czerwca 2022 r. /piątek/ do godz. 15.00. Osobą do kontaktu jest Monika Chaberska tel. 533 312 810 lub sekretariat biura LIR, tel. /81/ 443 60 71 w dni robocze w godzinach pracy biura LIR. Dokonując zapisu dziecka na kolonie prosimy przygotować dane: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka (dzień/miesiąc/rok), numer pesel dziecka, imiona i nazwiska rodziców, pełny adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta), numer telefonu do rodzica/ów i adres e-mail rodzica/ów (lub opiekunów prawnych). Zapisy telefoniczne nie są jednoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka na kolonie – gdyż należy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty wymienione powyżej.

Istnieje możliwość zapisania dziecka, których rodzice/opiekunowie prawni nie są płatnikami KRUS-u, wówczas opłata za jedno dziecko wynosi 1.650,00 (700,00 + 950,00), dokumenty pozostają bez zmian (z wyłączeniem zaświadczenia KRUS), jednak będzie to możliwe w przypadku wolnych miejsc, gdyż pierwszeństwo mają dzieci z rodzin płatników KRUS.    

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.