Polski głos o zmianach w Unii Europejskiej w przededniu polskiej prezydencji – opinia środowiska rolniczego to temat posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich dn. 14.05.2024 r. w ramach Narodowej Rady Rozwoju. W spotkaniu, które prowadził Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich wzięli udział: Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Minister Piotr Ćwik oraz Doradca Prezydenta RP – dr Barbara Fedyszak–Radziejowska. W posiedzeniu uczestniczyło także liczne grono zaproszonych gości: byli to przedstawiciele środowiska rolniczego– w tym Krajowa Rada Izb Rolniczych: Wiktor Szmulewicz, Gustaw Jędrejek, Ryszard Czaicki, władze wojewódzkich izb rolniczych - Delegaci LIR Marcin Hałabis i Paweł Jaruga, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji branżowych oraz indywidualni rolnicy którzy są liderami protestów rolniczych w całej Polsce.

Ardanowski: przygotowujemy stanowisko, które uściśli oczekiwania polskich rolników wobec zielonego ładu >>

J. K. Ardanowski o pracach Narodowej Rady Rozwoju: To jest początek pewnej drogi organizowania się świata rolniczego w Polsce wokół wspólnych celów nie tylko dla Polski, ale i dla Europy >>

Wypowiedź J.K.Ardanowskiego Youtube >>

Przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski, dziękując zaproszonym gościom za tak liczne przybycie na dzisiejsze posiedzenie Rady przypomniał, że w tym roku mija 20 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. I choć obecność Polski we wspólnocie europejskiej przyniosła na przestrzeni lat bardzo wiele dobrego, to paradoksalnie moment jubileuszu łączy się z czasem niezwykle trudnych doświadczeń dla środowiska rolniczego. Dlatego celem dzisiejszego posiedzenia jest wsłuchanie się w głos rolników i zebranie ich opinii po to, by to, co ważne dla tego środowiska, tak bardzo istotnego dla polskiej gospodarki – mogło zostać podsumowane przez Radę jako materiał ekspercki.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pan Minister Piotr Ćwik w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzisiejsze spotkanie stanowi kontynuację niedawnego posiedzenia z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy – połączonego posiedzenia trzech rad działających w ramach Narodowej Rady Rozwoju: Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych oraz Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, które miało miejsce 30 kwietnia br. Jak zaznaczył Minister Ćwik – ośrodek prezydencki jest zawsze otwarty na dialog w sprawach, które są ważne dla Polaków. 

Główna część posiedzenia była dedykowana wystąpieniom zaproszonych gości, którzy przedstawili opinie środowiska rolniczego w sprawie planowanych zmian w Unii Europejskiej. Wskazywali także na najważniejsze w ich ocenie założenia, jakie powinny przyświecać zbliżającej się polskiej prezydencji w UE zaznaczając, że należy wykorzystać tę historyczną szansę dla dobra Polski. Podczas dyskusji wyrażano uznanie wobec inicjatywy rozpoczęcia przez Radę prac nad rekomendacjami dla polskiego stanowiska w przededniu prezydencji w UE, jak również względem zmian dotyczących polityki rolnej, a w szczególności Zielonego Ładu.

Zaproszeni goście wskazywali, że do problemów rolników należy podchodzić holistycznie, patrząc na rolnictwo z szerokiej perspektywy. Dlatego należy podjąć refleksję, jak przebudować polską i europejską politykę rolną tak, by w następnych latach rolnictwo mogło się rozwijać. Wśród kluczowych wątków debaty podkreślano znaczenie polskiego rolnictwa, a także rolnictwa innych krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego naszego kontynentu. Jego znaczenie pokazał chociażby czas pandemii Covid–19. Akcentowano znaczenie strategiczne samowystarczalności żywnościowej Europy, której elementem jest ochrona rynku europejskiego. W tym kontekście mówiono nie tylko o dostępności produktów rolnych, ale też konieczności zapewnienia ich odpowiedniej jakości.  

W dyskusji wybrzmiał także postulat powrotu do idei Europy ojczyzn: integracja europejska nie powinna niweczyć suwerenności państw, które zarówno indywidualnie, jak i poprzez uczestnictwo we wspólnocie europejskiej – powinny wzmacniać swój potencjał gospodarczy. Członkostwo w Unii Europejskiej powinno być ważnym czynnikiem rozwojowym. W licznych wypowiedziach wyrażano natomiast opinię o sprzeczności rozmaitych działań z takim założeniem. Takie działania podważają nadzieje wiązane przez środowisko rolnicze, ale także inne grupy społeczne z uczestnictwem w strukturach zjednoczonej Europy. 

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono roli i znaczeniu związków zawodowych w rolnictwie a także samorządu rolniczego oraz odmienności zadań obu tych kategorii organizacji. Podkreślano również znaczenie rolnictwa jako ważnej gałęzi gospodarki narodowej, która nie tylko zapewnia społeczeństwu bezpieczeństwo żywnościowe, lecz także generuje bardzo liczne miejsca pracy. Powstają one nie tylko bezpośrednio przy hodowli zwierząt czy uprawie roślin, ale także m.in. w przetwórstwie czy handlu. Podczas debaty podkreślano również m.in. postulat promowania i ochrony rodzinnych gospodarstw rolnych na forum Unii Europejskiej, wysoką i wyjątkową jakość polskiej żywności, funkcje kulturowe polskiej wsi, znaczenie spółdzielczości wiejskiej i innych form samoorganizacji, konieczność stwarzania równych szans dla polskich rolników na forum UE czy znaczenie promocji patriotyzmu konsumenckiego.Wskazywano także na doniosłość i konieczność prowadzenia dialogu społecznego, również w kontekście uświadamiania społeczeństwu istoty trwających protestów rolniczych. Często powtarzanym postulatem było również przeciwdziałanie podziałom w środowisku rolniczym a także konieczność artykułowania wspólnego głosu w kluczowych sprawach. Dlatego też dzisiejsze spotkanie spotkało się z uznaniem zaproszonych gości, ponieważ – jak podkreślali – pozwoliło wybrzmieć najważniejszym dla środowiska postulatom.  

Dziękując za liczny udział przedstawicieli środowiska rolniczego w dzisiejszym posiedzeniu oraz za wszystkie, bardzo cenne dla prac prezydenckiej Rady wypowiedzi, Przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że niezwykle ważnym jest, aby stanowisko polskich rolników wybrzmiewało w przestrzeni publicznej. Zwrócił uwagę, że polscy rolnicy są ludźmi wykształconymi, czerpiącymi z dorobku naukowego oraz doświadczenia poprzednich pokoleń. Potrafią także korzystać z doświadczeń rolników w innych krajach Unii Europejskiej. Jednak dla skuteczności oddziaływania na władze krajowe i unijne konieczny jest większy stopień zorganizowania świata rolniczego. Zaznaczył, że polskie stanowisko w sprawach dotyczących rolników, które ma być artykułowane na forum Unii Europejskiej – nie może zostać sformułowane bez dialogu społecznego, a w szczególności – bez wysłuchania i uszanowania głosu środowiska rolniczego.

Źródło: Prezydent.pl

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.