Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) w dniu 18 lipca 2023 r., zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska, Anny Moskwy, w sprawie działań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z gospodarką odpadami powstającymi po produkcji rolniczej. Wskazano dwie kluczowe kwestie wymagające uwagi - niską kwotę dofinansowania programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów rolniczych oraz problem utylizacji zużytych opon od pojazdów rolniczych.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) zwrócił się w dniu 18 lipca 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Roberta Telusa, w sprawie pilnych działań dotyczących zmiany terminów sporządzania planów nawozowych w praktyce "Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia" w ramach ekoschematu "Rolnictwo węglowe". Obecnie rolnicy napotykają na znaczne trudności związane z opóźnieniami w analizie próbek glebowych, co uniemożliwia złożenie oświadczenia o posiadaniu planów zgodnie z wyznaczonym terminem.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) wystosował pismo do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy, w którym domaga się zmian w ustawie o ochronie przyrody w celu uregulowania kwestii odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki. Obecne przepisy okazały się niewystarczające w obliczu rosnącej liczby ataków wilków, które coraz częściej dotykają hodowców zwierząt.

Zarząd KRIR w piśmie z dnia 14 lipca 2023 r. zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego w sprawie niepokojącego wzrostu cen silosów zbożowych, których ceny ostatnio zwiększyły się niemal trzykrotnie. Do samorządu rolniczego napływają głosy rolników, którzy są oburzeni tym zjawiskiem i dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta powinien przeprowadzić rzetelne dochodzenie w tej sprawie.

6 lipca 2023 roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przekazał Komisji Europejskiej i państwom członkowskim wnioski z wzajemnej oceny ryzyka dla glifosatu, aby przeprowadzonej w celu  podjęcia decyzji o tym, czy utrzymać glifosat w unijnym wykazie zatwierdzonych substancji czynnych pestycydów. Poinformowano, że EFSA opublikuje swoje wnioski i wszystkie dokumenty podstawowe związane z wzajemną oceną i oceną ryzyka w całości na swojej stronie internetowej. Oczekuje się, że konkluzje zostaną opublikowane do końca lipca 2023r., a dokumenty źródłowe, które liczą kilka tysięcy stron, zostaną opublikowane między końcem sierpnia a połową października 2023 r. W ocenie wpływu glifosatu na zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska nie określono krytycznych obszarów budzących obawy. Niektóre braki w danych są zgłaszane w konkluzjach EFSA – jako kwestie, których nie można było sfinalizować lub nierozstrzygniętych – do rozważenia przez Komisję Europejską i państwa członkowskie na kolejnym etapie procesu odnowienia zatwierdzenia.

W nawiązaniu do wniosku Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 5 czerwca 2023 r. w sprawie wniosku o uruchomienie pomocy w formie dopłat do krów mlecznych w związku z sytuacją na rynku, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik przedstawił 10 lipca br. następującą odpowiedź.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 22 czerwca 2023 r. w sprawie propozycji zmiany przepisów rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, dotyczących zwiększenia zakresu wdrażania interwencji rolnośrodowiskowo-klimatycznych realizowanych na obszarach Natura 2000 na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, co następuje.

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczące interpretacji przepisów w zakresie praktyki Uproszczone systemy uprawy w ramach płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło 9 czerwca 2023 r.  następujące informacje wyjaśnienia:

„Wymogi praktyki Uproszczone systemy uprawy w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi dotyczą roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności. Tym samym w 2023 roku nie będzie weryfikowany sposób wysiewu ozimin zrealizowany na jesieni 2022 roku.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o rozszerzenie pomocy dla producentów rolnych, którzy poniośli straty w związku twarciem rynku dla produktów spożywczych z Ukrainy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozowju Wsi przedstawił wyjaśnienia w sprawie obowiązujących obecnie przepisów w zakresie producentów rolnych, którzy będą mogli ubiegać się o dopłaty do zbóż oraz zakresu pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w związku z napływem do Polski płodów rolnych z Ukrainy, informując, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwiają udzielanie pomocy dla producentów rolnych:

W odpowiedzi na wystapienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie interpretacji przepisów dotyczących norm GAEC 6 - okrywa ochronna gleby i GAEC 7 - zmianowanie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WSi przekazało informację o nowych interpretacjach przyjętych i negocjowanych w tym zakresie:

"W odniesieniu do pytania dotyczącego normy GAEC 7 informuję, że zgodnie z oczekiwaniami rolników wspólnie z Komisją Europejską została wypracowana korzystna dla rolników interpretacja wdrażania wymogów normy GAEC 7 w części dotyczącej zmianowania upraw. Realizacja normy będzie kontrolowana od 2024 r.

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie problemów związanych z powstawaniem dzikich zakrzaczeń i zalesień na gruntach rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło następujące wyjaśnienia:

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 17 maja 2023 r., w zakresie możliwości rolniczego wykorzystania ścieków w ilościach nieprzekraczających 3 m3 na dobę, Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło następujące wyjaśnienia:

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz do Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o bieżącą publikację na stronach ARiMR oraz CDR najczęściej zadawanych przez doradców i rolników pytań wraz z odpowiedziami, dotyczących Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Agencja przekazała pismem z 7 czerwca 2023 r. następujące informacje:

7 czerwca 2023 r. Zarząd KRIR zwrócił się z apelem do ministra rolnictwa o podjęcie natychmiastowych działań w celu usprawnienia aplikacji suszowej oraz sfinalizowania prac mających na celu opracowanie rzetelnego systemu ogłaszania suszy na danym terenie.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił uwagę, że w wielu rejonach kraju występuje susza, ponadto najnowsze prognozy meteorologiczne wskazują na brak znaczących opadów deszczu w najbliższym czasie. Taka sytuacja może mieć poważne konsekwencje dla rolnictwa.

Na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR w dniu 17 maja 2023 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa w sprawie zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, aby umożliwić zakup nieruchomości rolnych przez młodych rolników.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.