W ślad za naszymi wnioskami o przedłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy, w związku z źle funkcjonującą aplikacją, za pośrednictwem której rolnicy mieli składać wnioski oraz mając na uwadze informację przekazaną drogą mailową w dniu 31 października br. przez Panią Dyrektor Beatę Gawlik-Pliszkę, Zastępcę Dyrektora Departament Budżetu, że pracownicy Departamentu wielokrotnie logowali się do aplikacji suszowej, aby potwierdzić jej dostępność oraz że od rana pracownicy pomagają producentom rolnym składać wnioski za pośrednictwem tej aplikacji, co również potwierdza jej dostępność – 4 listopada 2022 r. Zarząd KRIR poinformował Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że aplikacja jednak nie była do końca dostępna i źle działała, a rolnicy mieli problemy ze złożeniem wniosku w wyznaczonym terminie (problem taki sygnalizowali nam także pracownicy ODR-ów).

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 26 października 2022 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o wypracowanie w możliwie krótkim czasie mechanizmów interwencji na rynku nawozów w tym i w przyszłym roku oraz wykrycia ewentualnych zmów cenowych odnośnie nawozów azotowych, potasowych i wieloskładnikowych.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie zwrócił się do Pana Premiera w sprawie problemu z prawidłowym funkcjonowaniem aplikacji, który uniemożliwia złożenie wniosku o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 października 2022 r. realizując wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji  do Prezesa najwyższej Izby Kontroli o zbadanie sytuacji na rynku zbóż paszowych w polsce. Zarząd KRIR wystąpił również do Prezesa Urzęd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy nie są stosowane praktyki ograniczające konkurencję.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 października 2022 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka, realizując wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji o zwiększenie dostępu do różnorodnych środków ochrony roślin.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 października 2022 r. realizując wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji wystąpił do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz do Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o uwzględnienie w planach kontroli prowadzonych przez te instytucje systemu sprzedaży nawozów mineralnych Grupy Azoty i Grupy Orlen w ramach umów dystrybucyjnych, rejonizacji sprzedaży i sprzedaży poza umowami dystrybucyjnymi. Obserwowane ostatnio drastyczne wzrosty i wahania cen nawozów mineralnych oraz przerwy w produkcji i dostawach niekorzystnie wpływają na możliwość prowadzenia produkcji rolnej. Skutkiem tak rozchwianego rynku może być drastyczny spadek polonów i w konsekwencji brak samowystarczalności żywnościowej Polski.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji w dniu 29 września 2022 r. wystąpił 25 pażdziernika 2022 r.  dodo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o rozszerzenie aplikacji e-wniosek plus o formę mobilną. Młode pokolenie rolników, chciałoby mieć stały i mobilny dostęp do aplikacji. Podobne rozwiązania funkcjonują w systemach bankowych i oferują wiele udogodnień dla użytkowników.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 października 2022 r. realizując wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji w dniu 29 września 2022 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o zakończenie wypłaty dopłat do nawozów. Termin składania wniosków o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez upłynął 31 maja 2022 r. Już prawie 5 miesięcy trwa proces oceny wniosków i wypłaty środków obiecanych rolnikom a nadal są rolnicy, którzy nie otrzymali refundacji. Na posiedzeniu Krajowej Rady w dniu 29 września otrzymaliśmy informację, że już 6 października br. wszystkie płatności zostaną zakończone. Tymczasem 20 października br. ARiMR poinformowała, że jeszcze trwają wypłaty.

W dniu 19 października 2022 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XIII posiedzenia KRIR VI kadencji, zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka o zmianę przepisów w zakresie zmian uregulowania prawnego przejazdów drogami publicznymi maszyn rolniczych (np. kombajnów zbożowych). Obecnie różnego rodzaju kombajny opuszczając fabrykę znacznie przekraczają dozwoloną szerokość 3m, zatem poruszanie się takim sprzętem po drogach publicznych jest niezgodne z przepisami nawet wtedy, kiedy mają zdemontowany zespół żniwny. Posiadanie odpowiedniej homologacji powinno uprawniać poruszanie maszyny po drogach publicznych, bez łamania prawa.

W związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 27 czerwca 2022 r., do Wicepremiera Henryka Kowalczyka o zwiększenie limitu środków przeznaczonych na wypłatę dotacji przedmiotowych na pokrycie kosztów zwalczania organizmów szkodliwych, w tym na utylizację ziemniaków zakażonych bakteriozą pierścieniową Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że po zakończeniu oceny wniosków w przedmiotowym zakresie złożonych w 2022 roku, kwota dotacji na ten cel została zwiększona o 2 446 000 zł. Zmiana ta pozwoliła na zwiększenie współczynnika korygującego do wartości 0,7 co skutkuje podniesieniem kwoty dotacji dla każdego wniosku o dodatkowe 20%.

W dniu 19 października 2022 r., Zarzad KRIR realizacując wniosek zgloszony podczas XIII posiedzenia KRIR VI kadencji, zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi H. Kowalczyka o zniesienie obowiązku wystawiania weterynaryjnego świadectwa zdrowia, ponieważ stanowi to poważane obciążenie finansowe, szczególnie dla małych gospodarstw specjalizujących się w chowie trzody chlewnej.

W dniu 19 października 2022 r., Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XIII posiedzenia KRIR VI kadencji, zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o zwiększenie limitów zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw rolnych i wprowadzenie dywersyfikacji limitów energii w zależności od profilu produkcji.

Zaproponowany limit 3000 kWh dla gospodarstwa rolnego jest zdecydowanie za niski. Należy go zróżnicować w zależności od kierunku produkcji gospodarstwa z podziałem na produkcję roślinną i zwierzęcą (która wymaga znacznie wyższego pokrycia zapotrzebowania energetycznego).

W dniu 10 października 2022 r. Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi wnioski wypracowane w ramach dyskusji podczas warsztatów na konferencji Krajowej Rady Izb Rolniczych w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN pn. „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”, która odbyła się w Zegrzu w dniach 29-30.09.2022 r. Schemat II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

29 września 2022 r. odbyło się XIII posiedzenie KRIR VI kadencji, w miejscowości Zegrze. Podczas spotkania wręczono Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu uchwałę KRIR w sprawie nadania tytułu Prezesa Honorowego KRIR J.K. Ardanowskiemu. KRIR przyjęła również stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie, o następującej treści: „Stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie". Krajowa Rada Izb Rolniczych z niepokojem obserwuje aktualną sytuację w rolnictwie, która powoduje coraz trudniejszą sytuację ekonomiczno-społeczną polskich rolników. Z ramienia Lubelskiej Izby Rolniczej w posiedzeniu brał udział Prezes Gustaw Jędrejek oraz Delegat do KRIR Grzegorz Pszczoła.

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 4 lipca 2022 r., w sprawie wydłużenia spłaty kredytów klęskowych dla rolników, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedzi z dnia 29 września 2022 r., informuje co następuje:

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.