Poniżej zamieszczono komunikat Krajowej Rady Izb Rolniczych

Dnia 12 marca 2024 roku w Miejskim Urzędzie w Opolu Lubelskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Opolskiego. Z ramienia Zarządu obecny był p. Gustaw Jędrejek – Prezes LIR oraz p. Marcin Sulowski- Członek Zarządu LIR. W spotkaniu uczestniczyli Delegaci LIR powiatu opolskiego oraz zaproszeni goście: Pani Bernarda Giza-Małecka – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu Lubelskim, Pan Sławomir Lejwoda – Prezes Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim, Pan Paweł Suchowolak- Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim.

14 marca br. odbywa się ważne spotkanie w KOWR z udziałem przedstawicieli wojewódzkich izb rolniczych, na czele z Prezesem KRIR Wiktorem Szmulewiczem. Tematem dyskusji jest gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentuje Prezes Gustaw Jędrejek.

Apel Poległych, złożenie wieńców, wspomnienia świadka Pacyfikacji, odsłonięcie tablicy pamiątkowej – tak w skrócie obchodziliśmy 80. rocznicę Pacyfikacji Wsi Jamy. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował Dyrektor Biura Wojciech Kniaziuk.

Galeria zdjęć >>

W III dekadzie lutego pobrano monolity glebowe z plantacji ozimin na terenie poszczególnych powiatów woj. lubelskiego. W trakcie pobierania monolitów gleba była niezamarznięta, bez pokrywy śnieżnej. Monolity zostały poddane ocenie w I dekadzie marca. Łącznie pobrano 161 prób dla zbóż ozimych i 51 dla rzepaku ozimego.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji w dniu 22 lutego 2024 r., zwrócił się w dniu 06 marca 2024 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego w następującej kwestii dotyczącej opłat za czynsz dzierżawny nieruchomości wydzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W odpowiedzi na wniosek Rady ds. Młodych Rolników przy KRIR w sprawie napływu produktów rolnych z Ukrainy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 09.03.2024 r. informuje, że w połowie kwietnia 2023 r. wprowadzono zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy do Polski, a od 16.09.2023 r., także niektórych produktów ich przetwórstwa (mąka pszenna, śruty, otręby, makuchy rzepakowe). Zakaz obowiązuje do odwołania.

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej składa najlepsze życzenia wszystkim pełniącym funkcję Sołtysa oraz Członkom Rad Sołeckich.

K O M U N I K A T Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW (innych niż sadzeniaki)

Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas III posiedzenia KRIR VII kadencji w dniu 22 lutego 2024 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego w dniu 6 marca 2024 r. w kwestii dotyczącej zmiany przepisów dotyczących przemieszczania zwierząt z siedliska na pastwisko, które nie przylega bezpośrednio do granic działki siedliska.  

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych domaga się przeprosin i ukarania winnych za użycie siły wobec niewinnych rolników podczas pokojowego protestu w Warszawie w dniu 6 marca 2024 r.  Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu KRIR z dn. 8.03.2024 r. oraz stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 7.03.2024 r.

W związku z wnioskiem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 stycznia 2024 r. dotyczącym zwiększenia limitu pomocy de minimis, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że limit pomocy de minimis regulują przepisy rozporządzenia Komisji UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.).

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 2 lutego 2024 r. dotyczące wprowadzenia możliwości przyorywania poplonów ozimych po 1 grudnia , tak jak w innych krajach UE resort rolnictwa przedstawił negatywne stanowisko:

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia ws. ekoschematów (1), w przypadku praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe dokonuje się siewu międzyplonów ozimych w terminie od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymuje te międzyplony co najmniej do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, przy czym po dniu 15 listopada dopuszcza się ich mulczowanie.

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 08 lutego 2024 r. w sprawie wznowienia Programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie, oraz przesunięci środków pomiędzy Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że NFOŚiGW przesunie środki pomiędzy województwami, aby zapewnić wykorzystanie wszystkich środków i przekazać dofinasowanie jak największej liczbie rolników oraz, ze podjęło rozmowy w sprawie wznowienia Programu w przyszłości.

We wtorek 6 lutego 2024 r. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją na temat bieżącej sytuacji w rolnictwie. Informację przedstawił minister rolnictwa i rozwoju wsi pan Czesław Siekierski, któremu towarzyszyło kierownictwo resortu: sekretarze stanu pan Jacek Czerniak, pan Michał Kołodziejczak i pan Stefan Krajewski, podsekretarz stanu pan Adam Nowak, a także dyrektor generalny pan Bogusław Wijatyk. Obecni byli też przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia  Rolnictwa, a także szeregu organizacji rolniczych, m.in. prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych pan Wiktor Szmulewicz.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.