W dniach 11-12 maja 2017 r. w Brnie w Czechach odbyło się 65. posiedzenie izb rolniczych krajów grupy wyszehradzkiej. Posiedzenie zostało poszerzone o uczestników z Chorwacji i Słowenii. Z ramienia KRIR udział w spotkaniu wziął Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólengo komunikatu, który został przesłany do Komisji Europejskiej i COPA-COGECA.

Reprezentanci izb rolniczych krajów grupy V4 omówili obecną sytuację na rynkach rolno-spożywczych. Niespodziewane silne i długie przymrozki w kwietniu uderzyły w produkcję takich towarów jak owoce, warzywa, winorośl, co prawdopodobnie wpłynie na ogólny plon w tym roku.  Przedstawiciele izb rolniczych zawnioskowali o wsparcie rolników w swoich krajach, zarówno z budżetu krajowego, jak i europejskiego, aby przezwyciężyć trudności finansowe spowodowane mniejszymi zbiorami spowodowanymi mrozem i innymi ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Systematyczne rozwiązania dla zmian klimatu i ich skutków w rolnictwie muszą być przyjęte zarówno na poziomie krajowym i europejskim. W przypadku innych upraw, prace polowe zostały przełożone, a plon będzie zależał od przebiegu wegetacji. Pomimo porównywalnych standardów produkcji i technologii w produkcji zwierzęcej, ceny produktów w krajach V4 są niezmiennie poniżej średniej UE28 i znacznie poniżej średniej w krajach Europy Zachodniej. Zdaniem przedstawicieli izb rolniczych V4, winą za to należy obarczyć politykę cenową i handlową sieci handlowych w połączeniu ze stale rosnącym importem po cenach niższych niż koszty produkcji z krajów pochodzenia.

Dlatego też przedstawiciele izb rolniczych poszerzonej grupy wyszehradzkiej domagają się, aby Komisja Europejska, jak również COPA-COGECA zajęła się polityką cenową sprzedawców detalicznych. Nierównowaga w relacji dostawca-nabywca ma negatywny wpływ zarówno na rolników, jak i na przemysł przetwórczy Unii Europejskiej.

Przedstawiciele izb rolniczych V4 dyskutowali również nad możliwą reformą WPR po 2020 r. Zgodzili się, że następne miesiące będą miały decydujące znaczenie dla rozwoju reformy i będą musieli ściśle współpracować nie tylko w formie pozarządowych organizacji rolniczych w V4, ale także nawiązać kontakty z decydentami i ustawodawcami na szczeblu krajowym i UE, przy wspólnym zestawie priorytetów. Przedstawiciele izb rolniczych V4 zgodzili się, że tak zwana Deklaracja Bratysławska, która została podpisana podczas ostatniego spotkania na Słowacji 31 marca 2017 r. , stanowi solidną podstawę do nadchodzących negocjacji i powinna być rozpowszechniona jako taka w ramach instytucji europejskich oraz w komunikowaniu wspólnego stanowiska z innymi państwami członkowskimi.

Delegacje zgodziły się ze stanowiskiem COPA-COGECA w sprawie publicznych konsultacji nad modernizacją i uproszczeniem WPR 2020+, które zawiera aktualne tematy i wspólne priorytety złożone do Komisji Europejskiej 2 maja 2017 r. Istotne jest, aby zreformowana WPR stworzyła ramy, w których aktywni rolnicy UE kreowali wartość i miejsca pracy na obszarach wiejskich byli wspierani na równych i niedyskryminujących warunkach. Jednocześnie reforma WPR stanowi dobrą okazję do jej uproszczenia, koncentrując się w większym stopniu na konkurencyjności i niezależności żywnościowej poszczególnych państw i całej Unii Europejskiej. Zapotrzebowanie na zdrową, wysokiej jakości i bezpieczną żywność wciąż rośnie nie tylko w Europie, ale na całym świecie, a rolnicy z Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę postęp technologiczny i nacisk na zgodność z przepisami i standardami, są najlepiej na to przygotowani. Zamiast dalszej ekstensyfikacji rolnictwa, należy promować tak zwane inteligentne i precyzyjne rolnictwo, zarówno na poziomie krajowym i unijnym, co prowadzi do zwiększenia produkcji żywności przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów takich jak nawozy, środki ochrony roślin, paliwo i wodę.

Jeśli chodzi o wyniki konsultacji publicznych w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, przedstawiciele izb rolniczych poszerzonej grupy V4 wzywają Komisję Europejską do dokonania w sposób uczciwy i zrozumiały interpretacji kwestionariusza w sposób wyczerpujący. Pierwsze wyniki wskazują, że zdecydowana większość odpowiedzi na kwestionariusz nie pochodzi od rolników. Rolnicy i ich organizacje powinny pozostać głównym ogniwem zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej i ich odpowiedzi na kwestionariusz powinny mieć zatem większą wagę do podejmowania decyzji przez Komisję w odniesieniu do wniosków w sprawie WPR 2020+.

Przedstawiciele izb rolniczych V4 dyskutowali nad problemem zmian klimatu i gotowości rolników do gwałtownych wahań temperatur i zmian intensywności oraz rozkładu opadów atmosferycznych w ciągu roku. Konieczne jest wspieranie hodowli mieszańców najczęściej uprawianych roślin polowych, jak również zmian w technologii rolniczej, budowy systemów nawodnień i systemów antygradowych oraz innych środków, które pomogą rolnikom lepiej znieść negatywne skutki zmian klimatu. Przedstawiciele izb rolniczych zgodzili się, że zmiany klimatu są nie tylko zagrożeniem, ale także okazją do innowacji i zgodzili się pogłębić w tej kwestii współpracę w oparciu o wymianę informacji i najlepszych praktyk.

Przedstawiciele izb rolniczych dyskutowali również nad tak zwanymi nieuczciwymi praktykami sprzedawców detalicznych oraz nadużyciem pozycji uprzywilejowanej tych podmiotów w kontekście relacji dostawców i detalistów. Powierzchnia sprzedaży sieci handlowych na jednego klienta jest jednym z największych w krajach V4, co powoduje nieproporcjonalny wzrost presji ich wzajemnej konkurencji. Tak więc w handlu detalicznym żywnością, łańcuchy rynkowe mają oligopolistyczną pozycję, która jest nadużywana przy zakupie towarów od dostawcy, a tym samym nie pozwala im generować funduszy na własny rozwój i innowacje. Przedstawiciele izb rolniczych V4 zachęcają zatem przedstawicieli rządów w poszczególnych krajach, ale także przedstawicieli Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, aby Unia Europejska, w powiązaniu z państwami członkowskimi, przyjęła niezbędne środki legislacyjne i kontrolne w celu zapewnienia regulacji nieuczciwych praktyk w łańcuchach dostaw i ich wykonalności.

Przedstawiciele izb rolniczych rozmawiali o propozycjach Komisji Europejskiej dotyczących wycofania z rynku najbardziej powszechnych substancji aktywnych środków ochrony roślin z rynku, zgodzili się na potrzebę rozszerzenia zezwolenia, jeżeli na rynku nie istnieją wystarczające substytuty tych substancji, a ich całkowity zakaz wywarłby podobny wpływ na gospodarkę rolną i środowisko, jak miało to miejsce w przypadku wycofania z rynku w 2014 r. trzech substancji z grupy neonikotynoidów.

Artykuł i zdjęcia pochodzą ze strony KRIR >>

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.