Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy krajowej, z którego będą korzystać producenci rolni z województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, którym nadano numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, są mikroprzedsiębiorstwami, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami oraz utrzymywali lub utrzymują świnie w siedzibie stada, któremu nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 - 2020. Poprzedni nabór z tego obszaru wsparcia odbył się w 2016 r. i cieszył się dużą popularnością wśród rolników, którzy złożyli blisko 30 tys. wniosków. Środki uzyskane w ramach tego działania pozwalają m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych.    

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń. Od 1 stycznia 2018 r. zaliczki te ustala się w kwocie równej 18% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek równa 46,33 zł (ustalona od obowiązującej do końca 2016 r. kwoty zmniejszającej podatek - 556,02 zł, która po podzieleniu na 12 miesięcy wynosi 46,33 zł).

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, w ramach Nordycko-Bałtyckiej współpracy zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze praktyki Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018 w zakresie inicjatyw, projektów lub inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i obszarów przybrzeżnych. Nominowane mogą być projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w okresie programowania 2007-2013 oraz 2014-2020.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 19 stycznia 2018 r. będą obowiązywać nowe przepisy, które umożliwiają producentom rolnym skorzystanie z kolejnego unijnego mechanizmu wsparcia rynku owoców, w związku z kontynuacją wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej zakazu przywozu określonych produktów rolnych z państw Unii Europejskiej.

Poniżej zamieszczono ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie dot. wniosków Natura 2000.

Ogłoszenie RDOŚ PDF >>

W dniu 12.01.2018r. w Łukowie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej z powiatu bialskiego, łukowskiego, parczewskiego oraz radzyńskiego. Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej reprezentowali Piotr Burek – Prezes Zarządu LIR, Członek Zarządu LIR – Bogusław Janociński, oraz Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej - Antoni Szczepaniak.Wśród zaproszonych gości udział wzięli przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych działających w województwie lubelskim w sferze rolnictwa: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łukowie, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łukowie.

Niniejszym informuję, iż od dnia 1 lutego 2018 roku siedziba Zamojskiego Biura Powiatowego - komórki organizacyjnej Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mieścić się będzie przy ul. Szczebrzeskiej 71.

Poniżej zamieszczono Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej ws. odstrzały sanitarnego dzików z dn. 12.01.2018r.

Rozporządzenie PLW w BP nr 1 PDF

W zwiazku z przeprowadzonymi przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie naborami na kierunek Rybołustwo, władze Uniwersytetu przygotowały film promujący nabory. Poniżej zamieszczono link do ww. filmu.

W dniu 15 stycznia 2018 r. w Końskowoli odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Puławskiego. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci Lubelskiej Izby Rolniczej, Pan Waldemar Banach - Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej, Pan Gustaw Jędrejek – Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej, Pan Antoni Szczepaniak – Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej oraz zaproszeni goście Pan Piotr Pszczółkowski - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Pan Michał Lesicki i Izabela Szymajdo – Urząd Skarbowy w Puławach.

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie pomocy właścicielom lasów zniszczonych przez sierpniowe nawałnice w zagospodarowaniu korzeni pochodzących z wykrotów – przy wsparciu organizacyjnym i logistycznym Lasów Państwowych, Ministerstwo Środowiska poinformowało, że mając na uwadze obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, polecono Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych podjęcie pilnych działań, jakie okażą się niezbędne dla uporządkowania lasów prywatnych, które uległy zniszczeniu w wyniku wystąpienia silnych wiatrów w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r.

Narodowy Dzień Świni (NDS) to konferencja stworzona dla hodowców i producentów trzody chlewnej w Polsce przez hodowców i dla hodowców. Ma odpowiadać na podstawowe problemy i zagadnienia, z  którymi zmaga się współczesny sektor trzody chlewnej w Polsce i stanowić platformę do wymiany doświadczeń między hodowcami, specjalistami i przedstawicielami firm.

Jest aktualny harmonogram wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rok 2018. Zaprezentował go wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. 
- Harmonogram przygotowaliśmy we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, analizując jednocześnie dotychczasowe działania i głosy partnerów społecznych - powiedział wiceszef resortu rolnictwa. Poinformował, że w programie wprowadzane są zmiany, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów. Do tego potrzebna jest jednak akceptacja Komisji Europejskiej.