W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie możliwości skoszenia roślin utrzymywanych w międzyplonie z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt w związku z suszą rolniczą, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 19 września 2023 r., udzieliło następujących wyjaśnień:

Międzyplony mogą służyć realizacji wymogów lub zobowiązań w zakresie:
- warunkowości – w ramach norm: GAEC 6 (utrzymanie okrywy ochronnej gleby), GAEC 7 (w zakresie zmianowania upraw) i GAEC 8 (w zakresie minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych wykorzystanych na obszary lub obiekty
nieprodukcyjne),
- ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi – w ramach praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe,
- Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 – w ramach wariantu 2.1. Międzyplony.
Międzyplony pełnią funkcje w zakresie ochrony środowiska, w szczególności pobierają składniki nawozowe ograniczając ich wymywanie z gleby do wód oraz zwiększają różnorodność biologiczną zespołów roślinnych.
Międzyplony mogą realizować wymogi ww. norm GAEC oraz praktyki ekoschematu, pod warunkiem, że spełniają wymogi właściwe dla danej normy lub praktyki, odnoszące się przykładowo do okresu utrzymania okrywy roślinnej, terminu wysiewu czy zakazu stosowania środków ochrony roślin. Przepisy w tym zakresie nie przewidują zakazu koszenia międzyplonów i prowadzenia na nich wypasu. Biorąc to pod uwagę, dopuszcza się wypas lub koszenie międzyplonów pod warunkiem, że zostanie pozostawiona wystarczająca okrywa roślinna w celu zachowania jej skuteczności w pełnieniu ww. funkcji.
Natomiast kształt Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w tym wymogi poszczególnych pakietów i wariantów, zostały określone w PROW 2014-2020, zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej w grudniu 2014 r. i obowiązują, co do zasady, w takim kształcie do dnia dzisiejszego. Chociaż skoszenie roślin utrzymywanych w międzyplonie w ramach wariantu 2.1. Międzyplony nie jest możliwe, to wymogi tego wariantu dopuszczają spasanie mieszanek roślin jarych jesienią, a mieszanek roślin ozimych lub mieszanek roślin jarych i ozimych – wiosną, jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści taką możliwość. Należy jednocześnie wskazać, że w przypadku dopuszczenia przez doradcę rolnośrodowiskowego ww. spasania międzyplonów, odpowiednie zapisy powinny znajdować się w planie działalności rolnośrodowiskowej.

Niemniej jednak należy dodać, że sprawdzenia warunków kwalifikowalności do danego wsparcia każdorazowo dokonuje organ prowadzący postępowanie o przyznanie płatności w toku tego postępowania. Zgodnie z art. 65 ustawy o Planie Strategicznym (1), w sprawach dotyczących płatności bezpośrednich lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych właściwy jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Podstawa prawna:
(1) ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412, z późn. zm.)

Pismo KRIR >>>

Odp. MRiRW >>>

Źródło:KRIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.