W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR w sprawie podjęcia działań umożliwiających wypłatę rekompensat rolnikom za szkody wyrządzone przez ptaki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 20 września 2023 r. przekazało następujące informacje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami podjęło się rozwiązania problemu szkód wyrządzanych przez ptaki w uprawach rolnych i stawach rybackich. W związku z tym 18 maja 2023 r. zostało zorganizowane spotkanie w tej sprawie, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRiR), Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ).


Podsumowaniem rozmów była propozycja powołania grupy eksperckiej składającej się z przedstawicieli rolników oraz administracji i instytutów naukowych, której celem było wypracowanie prostych rozwiązań umożliwiających obiektywne oszacowanie szkód i wypłatę adekwatnych rekompensat.


W ślad za ww. ustaleniami 25 maja 2023 r. została powołana grupa ekspercka w skład, której zaproszono również przedstawicieli KRIR.
Dnia 22 czerwca br. odbyło się spotkanie tej grupy, na którym MRiRW przedstawiło konkretne propozycje rozwiązań.

Na spotkaniu tym zostały omówione najważniejsze kwestie związane z szacowaniem i wypłatą odszkodowań z przedstawicielami m.in. MKiŚ, GDOŚ, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej– Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego - Państwowy Instytut Badawczy.


Efektem końcowym prac wspominanej grupy było przygotowanie propozycji rozwiązań, które pozwolą na wypłatę rekompensat za szkody wyrządzone przez:
- łabędzie, gęsi lub żurawia - w uprawach na gruntach ornych;
-Zaproponowano aby wysokość rekompensat była ustalana w sposób prosty tj. w oparciu o stawki ryczałtowe (zł/ha).


Do oszacowania szkód wyrządzanych przez ptaki roślinożerne (łabędzie, gęsi lub żurawia) zaproponowano powoływanie zespołu, który zająłby się do dokonaniem oględzin i potwierdzenia wystąpienia szkody. W skład zespołu wchodziliby przedstawiciele ośrodka doradztwa rolniczego i wojewódzkiej izby rolniczej oraz poszkodowany.


W przypadku kormorana rekompensata wyliczana byłaby z uwzględnieniem miejsca występowania kormorana w okresie lęgowym i pozalęgowym oraz liczebności ptaków w tych okresach, powierzchni gruntów pod stawami rybnymi, na których wystąpiły te szkody, oraz stawki rekompensaty.


Zapewniam, że MRiRW podejmuje wszelkie możliwe starania aby ww. rozwiązania w zakresie wypłaty rekompensat za szkody wyrządzane przez ptaki mogły zacząć funkcjonować już w 2024 roku.

Źródło: KRIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.