W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach pierwszych 3 interwencji pszczelarskich z Planu Strategicznego WPR 2023-2027 zorganizowane zostało szkolenie dla organizacji z tej branży. Na podstawie liczebności grona uczestników spotkania, które odbyło się 23 marca w siedzibie ARiMR, można stwierdzić, że działania pomocowe, które zostaną uruchomione 3 kwietnia, będą się cieszyć zainteresowaniem.

- To pszczelarze jako pierwsi mają możliwość skorzystania ze wsparcia pochodzącego z nowej unijnej perspektywy finansowej. Wszystkie interwencje w ramach Planu Strategicznego będą obsługiwane elektronicznie. Mam nadzieję, że po dzisiejszym szkoleniu z łatwością będziecie Państwo składać wnioski – tymi słowami zwróciła się do słuchaczy wiceprezes Joanna Gierulska, która wraz z wiceprezes Marią Fajger reprezentowała kierownictwo ARiMR.

Wśród gości, obok kilkudziesięciu przedstawicieli związków hodowców pszczół, którzy przyjechali do Warszawy oraz ponad stu osób łączących się drogą internetową, znaleźli się eksperci z Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich MRiRW i odpowiedzialni za nadzór nad interwencjami pszczelarskimi specjaliści z Departamentu Rynków Rolnych ARiMR. Kilkugodzinne szkolenie wypełniły prezentacje pełne praktycznych wskazówek dotyczących ubiegania się o wsparcie w 2023 roku. Podczas szkolenia poświęcono także czas na udzielanie instruktażu w zakresie logowania się do Platformy Usług Elektronicznych, za pośrednictwem której składać się będzie wnioski o przyznanie pomocy. Natomiast w czasie przeznaczonym na dyskusję, udzielano odpowiedzi na pytania, które zadawali już niemal gotowi do ubiegania się o wsparcie pszczelarze.

Przypomnijmy zatem, że od 3 kwietnia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r.  za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (ePUE) można składać wnioski o przyznanie pomocy w zakresie następujących interwencji pszczelarskich:
1)    I.6.2 - Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
2)    I.6.3 - Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
3)    I.6.5 - Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych.

Pomoc przyznaje się do zakupu:

Miodarek, odstojników, dekrystalizatorów, stołów do odsklepiania plastrów, suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, topiarek do wosku, urządzeń do kremowania miodu, refraktometrów, wózków ręcznych do transportu uli, wialni do pyłku, uli lub ich elementów, krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych, urządzeń do omiatania pszczół, poławiaczy pyłku, sprzętu do pozyskiwania pierzgi, wag pasiecznych, pakietów ramek ulowych, kamer cyfrowych.

      Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:

 I. Pszczelarze, producenci produktów pszczelich,

 II. Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy

Refundacji podlega do 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu beneficjentowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i nie więcej niż 15 000 zł. Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na tego pszczelarza.

Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi.

Pomoc przyznaje się do zakupu:

a)    produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,

b)    produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne do stosowania w środkach ochrony roślin również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie.

Refundacja do 90% kosztów netto zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych. Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na tego pszczelarza.           

Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Pomoc przyznaje się do zakupu:

a)  matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

b)  odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

c)  odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie.

Refundacji podlega do 70% kosztów netto zakupu matek, odkładów lub pakietów pszczelich.

Kwota pomocy dla beneficjenta nie może przekroczyć 10 000 zł rocznie. Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na tego pszczelarza.

Pomoc dla wszystkich interwencji jest przyznawana, jeżeli wniosek o przyznanie pomocy jest kompletny i poprawny oraz zawiera wszystkie niezbędne załączniki i wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy. Przy udzielaniu pomocy, nie stosuje się kryteriów wyboru operacji i nie ma zastosowania określanie minimum punktowego za dane kryterium.

Więcej informacji na podstronie Departamentu Rynków Rolnych - otwórz

Źródło: ARiMR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.