W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 03 października 2023 r., w sprawie wydłużenia terminu składania załączników w ekoschemacie Dobrostan zwierząt, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje co następuje:

Rolnicy, którzy realizują wariant: Dobrostan krów mlecznych lub Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach lub Dobrostan opasów są zobowiązani do złożenia rejestru wypasu albo oświadczenia o zapewnieniu wypasu w terminie od dnia 1 października do dnia 7 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej. Należy zaznaczyć, że termin ten określa rozporządzenie (1). W związku z tym, aby dokonać wydłużenia terminu składania tych załączników należałoby dokonać nowelizacji rozporządzenia. Zważając na procedurę związaną z procesem legislacyjnym, zmiana taka nie jest możliwa do zrealizowania w tak krótkim czasie.


Należy pamiętać, że zgodnie z art. 57 § 4 ustawy (2) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Toteż w związku z tym, że termin złożenia rejestru albo oświadczenia o zapewnieniu wypasu upływa w tym roku w sobotę, to rolnicy mogą złożyć rejestr albo oświadczenie do dnia 9 października 2023 r. (poniedziałek).


Wprawdzie termin na składanie rejestrów wypasu i oświadczenia o zapewnieniu wypasu przez rolnika nie może zostać wydłużony, to należy również pamiętać, że wprzypadku rolnika który nie dostarczy rejestru wypasu albo oświadczenia o zapewnieniu wypasu we wskazanym terminie albo przekazał niekompletny rejestr wypasu, to zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia (1) kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności lub uzupełnienia tego rejestru, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik dokonał już tej czynności lub uzupełnił już ten rejestr. Jeżeli w wyżej wspomnianym terminie rolnik poprawnie uzupełni brakujące dokumenty, nie zostanie mu odmówione przyznanie płatności dobrostanowej i nie zostaną nałożone z tego tytułu sankcje/kary.

Podstawa prawna:
(1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz.U. 2023 poz. 797 i poz. 1795)
(2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego, tj. z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 775)

Pismo KRIR >>>

Pismo MRiRW >>>

Źródło: KRIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.