Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przestawiło stanowisko resortu w sprawie wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) od 2020 r. szkody powstałe w wyniku suszy szacowane są za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. W 2023 r. producenci rolni mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód, za pomocą publicznej aplikacji, do dnia 17 listopada 2023 r.

Resort podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy producent rolny jest zobowiązany opatrzyć podpisem zaufanym.

Protokół albo kalkulację oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy można pobrać wyłącznie w przypadku, jeśli wniosek został podpisany Profilem Zaufanym, „klikając” w numer gospodarstwa.

Natomiast jeśli po zalogowaniu się do aplikacji widnieje status „wniosek w edycji”, wówczas nie ma możliwości wygenerowania i pobrania protokołu lub kalkulacji z uwagi na to, że zgodnie z wyjaśnieniami administratora aplikacji wniosek nie został skutecznie podpisany.

Sekretarz Stanu w MRiRW, Stefan Krajewski podkreślił, że wszyscy producenci rolni, którzy skutecznie podpisali Profilem Zaufanym wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2023 r. od końca listopada 2023 r. mogli pobierać protokoły lub kalkulacje oszacowania szkód.

Jednocześnie samorząd rolniczy został poinformowany, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producent rolny do wniosku o pomoc w związku z wystąpieniem w 2023 r. szkód spowodowanych przez suszę był zobowiązany dołączyć uwierzytelniony wydruk protokołu oszacowania szkód albo kalkulacji oszacowania szkód, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Raport oszacowania szkód sporządzany przez komisję powołaną przez wojewodę zawiera jedynie :
1) imię i nazwisko, adres oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz miejsce położenia gospodarstwa rolnego;
2) informacje o powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy, zgodnej z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym jest składany ten wniosek;
3) procentową wysokość oszacowanych szkód;
4) imiona i nazwiska członków komisji oraz ich adresy poczty elektronicznej;
5) datę oszacowania szkód.

A zatem ww. raport nie zawiera wszystkich danych niezbędnych do potwierdzenia spełniania przez wnioskującego o pomoc producenta rolnego wymogów do przyznania pomocy w związku z wystąpieniem w 2023 r. suszy. Odnośnie sumowania szkód, resort informuje, że proces szacowania szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji jest nieco odmienny od szacowania szkód powstałych w wyniku pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przez komisje powołane przez wojewodów, co wpływa na brak możliwości ich łączenia.

Źródło: KRIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.