Czy jest szansa na zatrzymanie wirusa ASF?

W Grabanowie pod Białą Podlaską dnia 27.07.2017r., odbyło się spotkanie gdzie prowadzone były rozmowy z Panią Wiceminister Rolnictwa Ewą Lech pomiędzy rolnikami, samorządowcami i lekarzami weterynarii.

27 lipca 2017 r. odbyło się zorganizowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkanie dotyczące wypracowania rozwiązań umożliwiający poprawę funkcjonowania systemu ubezpieczeń rolnych w kierunku zapewniającym stabilność produkcji rolniczej.

W spotkaniu udział wzięli Prezesi lub Przedstawiciele Wojewódzkich Izb Rolniczych. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes LIR Piotr Burek. Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele związków i organizacji rolniczych.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja PROGRAMU BIOASEKURACJI, wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1378). Niżej zamieszczono mapę oraz dokumenty dot. Programu Bioasekuracji.

Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu 20 lipca 2017 r., ustawy, z przedłożenia rządowego, o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2017 r. senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosła o uchwalenie przez Senat uchwały o przyjęcie ustawy bez poprawek. W tym tygodniu ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP. Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ma na celu usprawnienie pracy organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie wykrywania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Dn. 25.07.2017r. odbyło się posiedzienie Kierownictwa resortu, na którym omawiana była m.in. sytuacja na rynku zbóż. Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych: pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies orazz mieszankami wynosi w Polsce około 7 mln ha. Jest to  o 3 proc. więcej niż przed rokiem. Plony zbóż w 2017 r. mogą być zbliżone do ubiegłorocznych i wynieść około 4 t/ha. Zbiory  –  łącznie z kukurydzą, prosem i gryką – ponad 30 mln ton wobec 29,8 mln ton w 2016 roku.

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 23 czerwca 2017 r. dot. wydłużenia do końca lipca prac komijsi ds. szacowania strat  powstałych w wyniku tegorocznych przymrozków wiosennych, w dniu 10 lipca br. resort rolnictwa, udzielił samorządowi rolniczemu następującą odpowiedź. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RM z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) komisja powołana przez wojewodę jest zobowiązana oszacować szkody w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Poniżej zamioszczono pismo Wojewody Lubelskiego znak: ZK-III.6333.3.2017 z dnia 18 lipca 2017 r. dot. ASF.

Dokument PDF (do odczytu)

Załącznik - informacja z MRiRW PDF (do odczytu)

Poniżej zamieszczono Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej nr 10 z dn 21.07.2017r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego.

Dokument PDF (do odczytu)

W czwartek (20 lipca), w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim odbyło się Forum – Panel dyskusyjny nt. planowania gospodarki wodą. Prezentację przedstawiła mgr inż. Katarzyna Gudelis – Taraszkiewicz - Absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. Tematem konferencji było planowanie gospodarki wodą, głównie deszczową w gminie, mieście, rolnictwie i w środowisku naturalnym Człowieka i przyrody, w tym w odniesieniu do zwierząt gospodarskich/hodowlanych.

Stulecie odzyskania niepodległości, przypadające w 2018 r., Top Agrar chce uczcić specjalnym konkursem, organizowanym wspólnie z Polską Akademią Nauk.

Top Agrar czeka na wspomnienia, pamiętniki, listy i zdjęcia opisujące historię Waszych rodzin i gospodarstw. Jak zmieniał się warsztat Waszej pracy, kto pracował, co jadaliście, kiedy i jak świętowaliście. Jakie były wojenne losy gospodarstwa, kto je opuszczał, jak je przekazywano? Jakie są rodzinne anegdoty związane z pracą na roli?

W odpowiedzi na wystąpienie samorządu rolniczego (pismo z dnia 25 maja br. znak: IRWL/MRiRW/2262/2017), dotyczące wprowadzania na terytorium Polski bulw ziemniaka pochodzących z Rumunii, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewa Lech poinformowała, że działania kontrolne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa fitosanitarnego kraju realizuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W tym zakresie Inspekcja prowadzi m.in. kontrole prawidłowości obrotu bulwami ziemniaka na terytorium Polski. Kontrolami tymi objęte są zarówno bulwy ziemniaka pochodzenia krajowego, jak również bulwy ziemniaka sprowadzane z innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z państw trzecich.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny – podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. – w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące – dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące – dla mężczyzn. Natomiast od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Poniżej zamieszczono dokumenty będące przedmiotem obrad  20. Sesji Komitetu Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Świeżych Owoców i Warzyw (2-6 października 2017 roku w Kampala; Uganda):

To już kolejna edycja konkursu, który przed rokiem cieszył się ogromną popularnością wśród czytelników Top Agrar. W tym roku zapowiada się równie ciekawie.

Poniżej zamioszczono komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie dla podmiotów zajmujących się produkcją i obrotem ziemniakami z dn. 18.07.2017r.

Komunikat nr 1 PDF (do odczytu)

Komunikat nr 2 PDF (do odczytu)

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.