W odpowiedzi na wystąpienie Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych z 6 czerwca 2024 r.  realizujące wniosek przyjęty na IV. Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji o podjęcie działań na forum Unii Europejskiej w celu aktualizacji cen interwencyjnych w sektorze zbóż, w związku z niestabilną sytuacją na rynku zbóż związaną z agresją Rosji na Ukrainie oraz niekontrolowanym napływem do Polski i innych krajów UE zboża zarówno z Rosji jak i z Ukrainy, konieczne jest wprowadzenie wszelkich możliwych działań stabilizujących rynek. Należy do nich również urealnienie wysokości cen interwencyjnych, co w naszej opinii przyczyni się do zdjęcia z rynku nadwyżki zboża i przywrócenia równowagi na rynkach rolnych w UE.

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie czytelności stron Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, KOWR pismem z dnia 18 lipca 2024 r., przekazał następujące wyjaśnienia.

"Wszelkie treści związane z prowadzoną działalnością Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa publikuje na stronie Internetowej https://www.gov.pl/web/kowr, udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji, na którą jako podmiot publikujący nie mamy wpływu w zakresie technicznych rozwiązań. Trudność w poruszaniu się po ww. stronie czy też problemy techniczne jak i braki funkcjonalne prosimy kierować bezpośrednio do właściciela strony.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 15 lipca 2024 r. odniosło się do prośby Izby Rolniczej w Opolu o przedstawienie obecnie obowiązujących przepisów w zakresie terminów na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, informując co nastepuje:

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie zmiany przepisów dotyczących konieczności rejestrowania dodatkowych siedzib stada w sytuacji, kiedy zabudowania gospodarskie i przylegające pastwiska położone są na różnych działkach ewidencyjnych oddzielonych od siebie tylko drogą lub rowem, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 10 lipca przekazało następujące wyjaśnienia.

Komisja zaproponowała uruchomienie 77 mln euro z rezerwy rolnej na wsparcie rolników z sektorów owoców, warzyw i wina w Austrii, Czechach i Polsce, którzy ostatnio ucierpieli z powodu niekorzystnych zjawisk klimatycznych o bezprecedensowej skali, a także portugalskich producentów wina, którzy borykają się z poważnymi zakłóceniami na rynku.

WE wnioskach Komisji, zaakceptowanych przez państwa członkowskie, przeznaczono 10 mln EUR dla Austrii, 15 mln EUR dla Czech, 37 mln euro dla Polski i 15 mln EUR dla Portugalii. Krajete mogą uzupełnić to wsparcie UE o maksymalnie 200 % środkami krajowymi.

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie uwag i wniosków przekazanych przez wojewódzkie izby rolnicze do uruchomionej pomocy dla producentów zbóż, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju pismem z dnia 8 lipca 2024 r. poinformowało, że "Polska jest trzecim największym producentem zbóż w Unii Europejskiej.

Liczba gospodarstw rolnych zajmujących się uprawą zbóż wyniosła 962,3 tys., tj. 88,3% ogółu gospodarstw rolnych, które zajmowały się uprawą ziemiopłodów. Przed wojną, w sezonie 2021/2022 sprzedała za granicę 32,7 mln ton pszenicy, co stanowiło około 16% światowego eksportu.

Zarząd KRIR pismem z dnia 09 lipca 2024 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o dokonanie zmian w przepisach dotyczących warunków ustalania odszkodowań i rekompensat za grunty rolników zajmowane pod budowę linii energetycznych, kolejowych oraz dróg. Obecnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają w pełni wszystkich aspektów, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych.

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR odnośnie konieczności modernizacji budynków w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pismem z dnia 27 czerwca 2024 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz.U. L z 8.5.2024) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE 8 maja 2024 r. Przepisy dyrektywy weszły w życie 28 maja 2024 r. Wszystkie kraje członkowskie będą miały, w zależności od przepisów dyrektywy, czas na jej wdrożenie najpóźniej do 29 maja 2026 r.

W odpowiedzi na wniosek przyjęty na IV. Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji (wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 6 czerwca 2024 r.) w sprawie wprowadzenia obowiązku przeprowadzania konsultacji z izbami rolniczymi wprowadzonych warstw normy GAEC 9 Zakaz przekształcania lub zaorywania TUZ wyznaczonych jako wrażliwe pod względem środowiskowym na obszarach Natura 2000, resort rolnictwa przekazał następujące informacje.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 13 czerwca 2024 r. w o wyłączenie kukurydzy na kiszonkę i na ziarno z obowiązku zmianowania w ramach normy GAEC 7, resort rolnictwa przekazał następujące informacje.

W odpowiedzi na wniosek KRIR >>> w sprawie wsparcia zakupu zwierząt w interwencji 10.5 Rozwój małych gospodarstw realizowanej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 26 czerwca 2024 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie braku kwalifikowalności podatku VAT ramach interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 26 czerwca 2024 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące uruchomienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejnej edycji programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło pismem z 25 czerwca 2024 r. poniższe informacje.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. W ramach konsultacji społecznych Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał pismem z 13 czerwca 2024 r. poniższą opinię samorządu rolniczego:

Zamieszczamy poniżej pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 14 czerwca 2024 r. w sprawie zbliżającego się zakończenia poddziałań PROW 2014-20:

  • 1 Premie dla młodych rolników,
  • 2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,
  • 3 Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych:

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.