W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR >>> o zmianę przepisów w zakresie zmian uregulowania prawnego przejazdów drogami publicznymi maszyn rolniczych, Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z dnia 18.11.2022 r., przekazało następujące informacje:

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia naboru wniosków o wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 17 listopada 2022 r. zwrócił się do MRiRW o wydłużenie tego terminu do 31.12.2022 r.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk ogłosił na konferencji prasowej w dniu 17 listopada 2022 r. przedłużenie terminu składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – do 30 listopada br.

Oprócz przedłużenia terminu przyjmowania wniosków ze względu na przeciążenie aplikacji zostanie wprowadzona możliwość przedstawienia innych dokumentów sprzedaży niż tylko faktury – o co także wnioskowała Krajowa Rada.

W odpowiedzi na wniosek KRIR >>>, w sprawie zniesienia obowiązku wystawienia weterynaryjnego świadectwa zdrowia, Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 8 listopada 2022 r., przekazało następujące wyjaśnienia: Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń1, w świadectwa zdrowia zaopatruje się przesyłki świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III przemieszczane poza te obszary wyłącznie w obrębie zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego. W tym przypadku zniesienie obowiązku wystawiania ww. świadectw nie jest możliwe bez zmiany przepisów na poziomie Unii Europejskiej.

Na podstawie doniesień medialnych i wniosków obywateli Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację o istotnych problemach związanych z funkcjonowaniem rządowej aplikacji suszowej uruchomionej w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1009).

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR >>>, przesłany przy piśmie z dnia 19 października 2022 r, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 listopada 2022 r. przedstawiło następujące wyjaśnienia: "Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych odbywa się przy znacznym wsparciu ze strony państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości takiego wsparcia wynikają z przepisów ustawy Prawo wodne. Z pomocy tej mogą korzystać spółki wodne. W 2017 r., na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększono dotacje dla spółek wodnych na utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych do kwoty 40 mln zł.

W ślad za naszymi wnioskami o przedłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy, w związku z źle funkcjonującą aplikacją, za pośrednictwem której rolnicy mieli składać wnioski oraz mając na uwadze informację przekazaną drogą mailową w dniu 31 października br. przez Panią Dyrektor Beatę Gawlik-Pliszkę, Zastępcę Dyrektora Departament Budżetu, że pracownicy Departamentu wielokrotnie logowali się do aplikacji suszowej, aby potwierdzić jej dostępność oraz że od rana pracownicy pomagają producentom rolnym składać wnioski za pośrednictwem tej aplikacji, co również potwierdza jej dostępność – 4 listopada 2022 r. Zarząd KRIR poinformował Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że aplikacja jednak nie była do końca dostępna i źle działała, a rolnicy mieli problemy ze złożeniem wniosku w wyznaczonym terminie (problem taki sygnalizowali nam także pracownicy ODR-ów).

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 26 października 2022 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o wypracowanie w możliwie krótkim czasie mechanizmów interwencji na rynku nawozów w tym i w przyszłym roku oraz wykrycia ewentualnych zmów cenowych odnośnie nawozów azotowych, potasowych i wieloskładnikowych.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie zwrócił się do Pana Premiera w sprawie problemu z prawidłowym funkcjonowaniem aplikacji, który uniemożliwia złożenie wniosku o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 października 2022 r. realizując wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji  do Prezesa najwyższej Izby Kontroli o zbadanie sytuacji na rynku zbóż paszowych w polsce. Zarząd KRIR wystąpił również do Prezesa Urzęd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy nie są stosowane praktyki ograniczające konkurencję.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 października 2022 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka, realizując wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji o zwiększenie dostępu do różnorodnych środków ochrony roślin.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 października 2022 r. realizując wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji wystąpił do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz do Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o uwzględnienie w planach kontroli prowadzonych przez te instytucje systemu sprzedaży nawozów mineralnych Grupy Azoty i Grupy Orlen w ramach umów dystrybucyjnych, rejonizacji sprzedaży i sprzedaży poza umowami dystrybucyjnymi. Obserwowane ostatnio drastyczne wzrosty i wahania cen nawozów mineralnych oraz przerwy w produkcji i dostawach niekorzystnie wpływają na możliwość prowadzenia produkcji rolnej. Skutkiem tak rozchwianego rynku może być drastyczny spadek polonów i w konsekwencji brak samowystarczalności żywnościowej Polski.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji w dniu 29 września 2022 r. wystąpił 25 pażdziernika 2022 r.  dodo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o rozszerzenie aplikacji e-wniosek plus o formę mobilną. Młode pokolenie rolników, chciałoby mieć stały i mobilny dostęp do aplikacji. Podobne rozwiązania funkcjonują w systemach bankowych i oferują wiele udogodnień dla użytkowników.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 października 2022 r. realizując wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji w dniu 29 września 2022 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o zakończenie wypłaty dopłat do nawozów. Termin składania wniosków o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez upłynął 31 maja 2022 r. Już prawie 5 miesięcy trwa proces oceny wniosków i wypłaty środków obiecanych rolnikom a nadal są rolnicy, którzy nie otrzymali refundacji. Na posiedzeniu Krajowej Rady w dniu 29 września otrzymaliśmy informację, że już 6 października br. wszystkie płatności zostaną zakończone. Tymczasem 20 października br. ARiMR poinformowała, że jeszcze trwają wypłaty.

W dniu 19 października 2022 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XIII posiedzenia KRIR VI kadencji, zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka o zmianę przepisów w zakresie zmian uregulowania prawnego przejazdów drogami publicznymi maszyn rolniczych (np. kombajnów zbożowych). Obecnie różnego rodzaju kombajny opuszczając fabrykę znacznie przekraczają dozwoloną szerokość 3m, zatem poruszanie się takim sprzętem po drogach publicznych jest niezgodne z przepisami nawet wtedy, kiedy mają zdemontowany zespół żniwny. Posiadanie odpowiedniej homologacji powinno uprawniać poruszanie maszyny po drogach publicznych, bez łamania prawa.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.