Odpowiadając na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 10 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany terminów rozliczania realizacji ekoschematów, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski przekazał pismem z 7 lutego 2024 r. następujące informacje.

Odnosząc się do kwestii rozliczania ekoschematów w kontekście roku kalendarzowego lub agrotechnicznego, zaznaczył, że ekoschematy są rodzajem płatności bezpośrednich i są interwencjami rocznymi. Oznacza to, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji weryfikuje i rozlicza rolników w odniesieniu do informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności w danym roku.

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie przywrócenia paszportów dla bydła, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 07 lutego 2024 r., przekazało następujące informacje:

Zasady dotyczące wydawania paszportów dla bydła określają rozporządzenia 2016/429(1)  i 2019/2035(3), natomiast ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt(2) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, wykonuje te rozporządzenia.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 12 stycznia 2024 r., dotyczące wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w sprawie podjęcia działań na forum Komisji Europejskiej w celu aktualizacji minimalnych cen skupu płodów rolnych, resort rolnictwa poinformował 1 lutego 2024 r., co następuje.

„W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi urealnienie (podwyższenie) poziomów cen interwencyjnych dotyczy wszystkich sektorów rolnych, co do których w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE przewidziany jest skup interwencyjny, tj. pszenicy zwyczajnej i durum, jęczmienia i kukurydzy, wołowiny i cielęciny oraz masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP).

Komisja Europejska zaproponowała 31  stycznia 2024 r. przedłużenie obecnej liberalizacji importu z Ukrainy o rok z dodatkowymi zabezpieczeniami. Chociaż z zadowoleniem przyjęto wprowadzenie mechanizmów, które chroniłyby producentów unijnych przed skutkami rosnącego importu, sześć europejskich organizacji reprezentujących sektory zbóż, nasion oleistych, drobiu, jaj i cukru nie wierzy, że zapewnią one wystarczającą pomoc.

Odpowiadając na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 29 grudnia 2024 r. o uwzględnienie sytuacji rolników gospodarujących na glebach ciężkich i dostosowanie wymogów normy GAEC 6 do specyfiki produkcji rolniczej w szczególnych warunkach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 1 lutego 2024 r. następujące informacje.

Warunkowość, w tym norma GAEC 6, jest to podstawowy, obowiązkowy element płatności, co wynika z przepisów unijnych, tj. rozporządzenia 2021/2115 (1) i państwo członkowskie nie może od niego odstąpić. Mając na uwadze doświadczenia z pierwszego roku wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR), w tym warunkowości, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi widzi potrzebę wprowadzenia pewnych zmian i uproszczeń w tych obszarach.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 16 stycznia 2024 r. na Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 28.12.2023 r. na wniosek Walnego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyspieszenia wypłat środków finansowych dla rolników deklarujących praktyki w ramach ekoschematów w swoich gospodarstwach rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi przekazało następujące wyjaśnienia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega potrzeby rolników związane z jak najszybszym otrzymaniem należnych środków z tytułu płatności bezpośrednich.

Odnosząc się do wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wprowadzenia blokady cukru oraz innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło 26 stycznia 2024 r. następujące stanowisko:

Przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2024 r. w odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie prawa do zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 29 grudnia 2023 r., o wprowadzenie jednolitej wysokości dopłat dla producentów kukurydzy w całym kraju Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało pismem z 23 stycznia 2024 r., iż pomoc dla producentów kukurydzy w wysokości 500-1000zł/ha, w zależności od województwa, ma na celu częściowe zrekompensowanie strat wynikających ze zwiększonych nakładów poniesionych przez rolników.

26 stycznia 2024 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z wyczerpywaniem się limitu pomocy de minimis, czego skutkiem jest m.in. zawieszenie Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie o podjęcie starań o zwiększenie limitu pomocy de minimis na poziomie kraju i dla poszczególnych gospodarstw.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 26 stycznia 2024 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie dyskusji nad możliwością zmiany metodyki zbierania danych i wyliczania wskaźnika przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

Wskaźnik ogłoszony 21 września 2023 r. przez GUS jest o 2 200 zł wyższy niż w poprzednim roku i wynosi 5 549 zł.  

W związku z odrzuceniem przez Parlament Europejski w dniu 22 listopada 2023 r. projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115 (SUR) Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 26 stycznia 2024 r.  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie, jakie będą konsekwencje tego faktu dla polskich rolników.

W związku z otrzymanym do konsultacji poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa (dalej FOR), 25 stycznia 2024 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych pozytywnie zaopiniował poselską propozycję włączenia spółdzielni rolników oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych do beneficjentów ustawy o FOR, co ma umożliwić tym podmiotom wnioskowanie do KOWR o przyznanie rekompensaty w przypadku braku zapłaty za sprzedane produkty.

W odpowiedzi na pismo KRIR skierowane do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen >>>, Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przekazał następujące wyjasnienia w sprawie wprowadzenia odstępstwa od normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 6, 7 i 8 (GAEC 6, 7 i 8) w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

"Odnotowaliśmy obawy leżące u podstaw tego wniosku, jednak kontekst, w którym przyznano odstępstwa od normy GAEC 7 i 8 w ubiegłym roku, jest obecnie inny, zarówno pod względem sytuacji na rynku, jak i pod względem kwestii bezpieczeństwa żywnościowego.

W Kielcach trwają Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW14 (17-18 stycznia 2024 r.). W sześciu halach na 28 000. metrach kwadratowych powierzchni wystawcy z kraju i zagranicy prezentują m.in. innowacyjne nawozy, środki ochrony roślin, sadzonki, maszyny i urządzenia oraz nowoczesne technologie uprawy roślin sadowniczych i warzywnych. Wspólne stoisko Krajowej Rady Izb Rolniczych i Świętokrzyskiej Izby Rolniczej odwiedził obecny na otwarciu Targów Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adam Nowak.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.