Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 10 stycznia 2024 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizując wniosek przyjęty na II. Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w dniu 19 grudnia 2023 r. w sprawie blokady importu cukru oraz innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz. U. 2023 poz. 2674), określa stawkę zwrotu podatku akcyzowego na litr oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r., zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o zmianę zasad oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Pismo KRIR >>>

W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o uregulowanie kwestii dotyczącej wysokości odsetek od czynszów dzierżawnych i odsetek z tytułu zakupu gruntów zarówno dla nowych umów, jak i już wcześniej zawartych.

Pismo KRIR >>>

W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o podjęcie prac mających na celu uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych za gospodarstwa wielorodzinne.

Pismo KRIR >>>

W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o wypracowanie odpowiednich wytycznych mających na celu ograniczenie wszelkich kontroli, zarówno Inspekcji Pracy, Inspekcji Weterynaryjnej, jednostek certyfikujących i in., ferm drobiu w okresie zagrożenia ptasią grypą.

W odpowiedzi na wniosek z I posiedzenia KRIR >>> w sprawie podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie przyszłości krajowej gospodarki wodnej i opracowanie Planu Krajowej Gospodarki Wodnej w Polsce oraz powołanie komisji do opracowania tego planu, Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 28 grudnia 2023 r., informuje co następuje:

Racjonalnie prowadzona gospodarka wodna musi opierać się na właściwym zarządzaniu zasobami wodnymi oraz uwzględniać zasadę godzenia wspólnych interesów wszystkich użytkowników wód.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 grudnia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie prawa do zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 grudnia 2023 r. do Ministra Klimatu i Środowiska o zmianę przepisów dotyczących szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzęta chronione.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. poz. 645 z późniejszymi zmianami) oględzin dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jednak nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało na stronie internetowej, że do czasu udostępnienia przez Głównego Lekarza Weterynarii systemu teleinformatycznego dokumentacja stosowanych produktów leczniczych oraz leczenia zwierząt powinna być prowadzona przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność – na podstawie przepisów Unii Europejskiej. O terminie udostępnienia systemu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.

W nawiązaniu do wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 5 grudnia 2023 r. do Premiera RP w sprawie przedłużenia preferencyjnej stawki 0% VAT na żywność w 2024 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług1, do dnia 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT2, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

W dniu 19 grudnia 2023 r. w siedzibie KRIR w Parzniewie, odbyło się II posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji. Gośćmi posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mirosław Maliszewski, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ryszard Zarudzki, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Jan Białkowski oraz  Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem Katarzyna Banasik. Z ramienia Lubelskiej Izby Rolniczej w posiedzeniu uczestniczył Prezes Gustaw Jędrejek oraz Delegat do KRIR Grzegorz Pszczoła.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 5 grudnia 2023 r. na wniosek KRIR, dotyczące zwiększenia środków przeznaczonych na udzielenie dopłat do sprzedanych zbóż i nasion oleistych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało informację, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ostatnich dniach wydawała odmowne decyzje w sprawie przyznania wsparcia do sprzedanych zbóż i roślin oleistych w celu zakończenia jedynie pierwszego etapu naboru wniosków, który odbył się w terminie 1 czerwca – 31 lipca 2023 r.

W odpowiedzi na wniosek z I posiedzenia KRIR VII kadencji w sprawie zmiany „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” w zakresie zwolnienia rolników kupujących nawóz naturalny od obowiązku sporządzenia Planu nawozowego >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 12 grudnia 2023 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 5. grudnia 2023 r. realizujące wniosek przyjęty na I Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji o zwiększenie limitu dofinansowania do kredytów rolniczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na internetowej platformie aplikacyjnej udostępniła współpracującym bankom na limit akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów na utrzymanie płynności finansowej w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.