Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XV posiedzenia KRIR VI kadencji w dniu 9 marca 2023 r. zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy o zwiększenie dofinansowania do 800 zł/t odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag w ramach obecnego naboru wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Ponadto, KRIR zawnioskował o rozszerzenie tego programu o opony rolnicze.

W dniu 9 marca 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XV posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany sposobu naliczania czynszu dzierżawnego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powinien być naliczany według średniej ceny skupu pszenicy za 11 kwartałów poprzedzających termin płatności, na wzór naliczania podatku rolnego.

W środę 1 lutego 2023 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP rozpatrzyła poniższe ustawy i wniosła o wprowadzenie do nich poprawek:

W dniu 21 lutego 2023 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, informując co następuje:

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uruchomienia programu pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń, MRiRW w piśmie z dnia 17 lutego 2023 r., informuje, co następuje:

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 16 listopada 2022 r. >>>dot. wątpliwości związanych z możliwością wykorzystywania przez rolników zużytych opon jako obciążników do przykrywania pryzm z kiszonką oraz odpowiadając na wniosek o zwolnienie rolników z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w zakresie wykorzystywania zużytych opon w ww. celu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w swojej odpowiedzi z dnia 15 lutego 2023 informuje, co następuje:

Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W odpowiedzi na wniosek KRIR >>> w sprawie zmiany przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 14 lutego 2023 r., udzieliło następujących informacji:

W dniu 8 lutego 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wicepremiera, inistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o pilną interwencję w zakresie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wprowadzającej do polskiego porządku prawnego nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego głosowała nad projektem rezolucji uzupełniającej listopadową rezolucję Komisji komunikacja w sprawie dostępności i przystępności cenowej nawozów. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują wyraźną większość głosów za przyjęciem rezolucji w komisji i przegłosowanie proponowanych środków.

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie trudnej sytuacji na rynku zbóż, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło następującą informację:

W związku z zapytaniem Prezesa KRIR podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 stycznia 2023 r. na temat sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce oraz realizacji ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, która weszła w życie 8 lutego 2019 roku, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z danymi z bazy informacji kredytowych BIK w listopadzie 2021 r. zaległości w spłacie zaciągniętych na cele rolnicze kredytów posiadało 4 297 dłużników na kwotę 708 435 227 zł.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 10 stycznia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o wystąpienie do Komisji Europejskiej o uaktualnienie cen minimalnych na rynkach rolnych w tym zbóż, mleka w proszku, mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego i uruchomienie skupu interwencyjnego w regionach, gdzie cena spada poniżej ceny minimalnej resort rolnicytwa wyjasnił (pismem z 26 stycznia 2023 r.), że w ramach WPR nie funkcjonują ceny minimalne na rynkach rolnych (zbóż, mleka w proszku, mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego), funkcjonują natomiast progi referencyjne i ustalane na ich podstawie ceny interwencyjne. Spadek cen rynkowych poniżej cen interwencyjnych nie uruchamia automatycznie interwencji.

W odpowiedzi na wniosek Rady do spraw Rady Kobiet i  Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych w sprawie przekazania informacji na temat liczby osób korzystających z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, Departament Ubezpieczeń Społecznych MRiRW przekazał następujące wyjaśnienia.

Od marca 2019 r. jest wypłacane Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające - tzw. Program Mama 4+ (RSU). Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym ma na celu uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci. Jest formą pomocy dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci.

27 stycznia 2023 r. w Sejmie RP odbyło się wspólne posiedzenie trzech zespołów parlamentarnych, podczas którego omawiano projekt Kodeksu Rolnego. W spotkaniu uczestniczył Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, który podkreślił, że jest to bardzo potrzebne prawo, które będzie chronić produkcję rolną na obszarach wiejskich, a także ureguluje prawa własności >>>.

Projekt Kodeksu Rolnego (wraz z dodatkowymi dokumentami) >>

Wypowiedź Prezesa KRIR >>

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.