W dniu 17 stycznia 2024r. w sali widowiskowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyło się wspólne posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Bialskiego i Radzyńskiego.

Posiedzenie prowadził Pan Wiesław Bańkowski - Przewodniczący Rady powiatowej LIR Powiatu Bialskiego oraz pan Edward Jarmoszuk - Przewodniczący Rady powiatowej LIR Powiatu Radzyńskiego.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 15.01.2024 r. na wniosek Walnego Zgromadzenia z 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w rozdziale 3.10 Warunkowość - w zakresie normy GAEC 6 Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 -2027.

W Kielcach trwają Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW14 (17-18 stycznia 2024 r.). W sześciu halach na 28 000. metrach kwadratowych powierzchni wystawcy z kraju i zagranicy prezentują m.in. innowacyjne nawozy, środki ochrony roślin, sadzonki, maszyny i urządzenia oraz nowoczesne technologie uprawy roślin sadowniczych i warzywnych. Wspólne stoisko Krajowej Rady Izb Rolniczych i Świętokrzyskiej Izby Rolniczej odwiedził obecny na otwarciu Targów Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adam Nowak.

W dniu 12 stycznia 2024 r., Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski w sprawie zmiany przepisów wynikających z ustawy o lasach.

Przepisy art. 13 ust. 2  ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach ( Dz. U. tj. z 2023 poz. 1356 ze zm.) stanowią, że „2. Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasu”. Decyzję w tej sprawie wydaje właściwy starosta (art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy).

W odpowiedzi na uwagi KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 17 stycznia 2024 r., przekazało, że został wydłużony termin na określenie w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu do dnia 05 lutego 2024 r.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 15.01.2024 r. w sprawie utrzymania i rozszerzenia zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych i rolno-spożywczych, a także objęcia kontrolą transportów tranzytowych.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 15.01.2024 r. w sprawie płatności za ekoschematy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 (PS WPR).

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 15.01.2024 r. w sprawie pomocy finansowej dla producentów ziół.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz z organizacjami zrzeszonymi w Copa-Cogeca wystąpiła w dniu 17 stycznia 2024 r. do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, Komisarza UE ds. handlu Valdisa Dombrovskisa oraz Sekretarza Generalnego Copa-Cogeca Pekki Pesonena w sprawie nabliższego posiedzenia Rady AgriFish, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2024 r. w Brukseli oraz dyskusji i decyzji odnośnie mechanizmu tymaczasowej liberalizacji handlu (ATM) z Ukrainą, która bedzie podjęta podczas tego zebrania. Organizacje zaapelowały do decydentów politycznych i instytucji unijnych o podjęcie niezbędnych działań w celu zatrzymania nieograniczonego importu produktów rolnych z Ukrainy.

Do 15 marca 2024 r. wnioski o dofinansowanie mogą składać producenci rolni, którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Wsparcie realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych pismem z dnia 16 stycznia 2024 r. zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Henning-Kloski w sprawie szkód powodowanych przez zwierzęta prawnie chronione. Wzrastające straty w rolnictwie spowodowane nadmiernym wzrostem populacji gatunków zwierząt prawnie chronionych wskazują na konieczność wprowadzenia zmian prawnych regulujących ochronę tych gatunków. Szkody powodowane przez bobry, wilki i dzikie ptactwo stawia pod znakiem zapytania status ich ochrony ścisłej.

Pismo KRIR >>

Przypominamy, że do 31 stycznia 2024 r. koła gospodyń wiejskich (KGW) mają czas na złożenie sprawozdań z wydatków poniesionych w ramach dofinansowania działalności statutowej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej popierają ogłoszony przez Solidarność RI protest w dniu 24 stycznia 2024 r. i apelują do rolników o przyłączenie się do wspólnie organizowanych działań.

Protest odbędzie się w wielu miejscach w naszego województwa oraz całego Kraju. Prosimy rolników o wywieszenie flagi narodowej w swoich gospodarstwach na znak solidarności z protestującymi i apelujemy o jak najliczniejszy udział w zorganizowanych protestach.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 10 stycznia 2024 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizując wniosek przyjęty na II. Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w dniu 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany terminów rozliczania realizacji ekoschematów.

W odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował pismem z 10 stycznia 2024 r., że w Ministerstwie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w zakresie rozszerzenia katalogu upraw, do których stosowane będą z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych o słonecznik, facelię, len i konopie włókniste oraz doprecyzowania uprawy gryki jako zboża mieszczącego się w katalogu upraw.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.